انتخاب زبان

آخرین اخبار

آیا سعید مرتضوی محاکمه خواهدشد؟

خبر آنلاین : چندروز پیش خبردهشت ناکی رادررسانه های گروهی خواندیم:’قتل یک وبلاگ نویس درزندان’
به دنبال این خبر ، خبردیگری توجهم راجلب کرد:”دستگیری سه تن از بازجویانی که مرتبط باقتل این وبلاگ نویس بودند”
بدون هیچ مکثی به یاد دستگیری خود و بازداشت غیرقانونی ام درسلول انفرادی بمدت ۲۲ روز به دستورمستقیم سعیدمرتضوی ،دادستان وقت تهران افتادم.به یادم آمدکه پس ازآزادی اززندان ازاو و سایرقضات ذیمدخل درتشکیل پرونده اتهامی ام شکایت نمودم و اکنون پس ازگذشت سه سال ازاین شکایت ، هیچ اقدام موثری ازسوی دادسرای تهران درتعیین تکلیف پرونده شکوائیه ام ازآقای مرتضوی صورت نپذیرفته است.
درپی این موضوع ، مساله دهشت ناک کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک درذهنم نقش بست واینکه امروز دررسانه هاخواندم که پرونده اتهامی سعیدمرتضوی و سایرقضات ذیمدخل در پرونده کشته شدگان کهریزک اخیرا ازسوی دادسرای تهران به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده است.
پرسشی که پس ازاین همه موضوع درخاطرم نقش بست این است که چرا پرونده شکایت من علیه سعیدمرتضوی به رغم تکمیل بودن و مهیابودن برای تصمیم گیری توسط دادسرای تهران، تاکنون منتج به تصمیم گیری نشده است؟اگر ان شاء الله به زودی شاهدصدورقرارمجرمیت و کیفرخواست برای این متهمین باشیم، آیا این پرونده نیزمانندپرونده کشته شدگان کهریزک، به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع خواهدشد؟این درحالی است که من علاوه بر سعیدمرتضوی از آقای سیامک مدیرخراسانی نیز دردادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی تهران شکایت نموده ام و قانونا ایشان نمی تواندبه پرونده شکوائیه من رسیدگی کند.پس چه سرنوشتی برای پرونده شکایت من علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده اتهامی من که منجربه برائتم گردیدپیش روی خواهدبود؟ اینها سوالاتی است که ذهن مرا به جد به خودمشغول کرده است. سوالاتی که علاوه برمن سایردوستان و همکاران نیزدرذهنشان نقش بسته است وهمگی منتظر تصمیم گیری عاجل قوه قضاییه درخصوص شکایت ازسعیدمرتضوی و محاکمه عادلانه او دردادگاه صلاحیت دارقانونی هستیم.

درباره این مطلب نظر دهید