انتخاب زبان

اردبیل

    Sorry. No data so far.

آخرین اخبار

دستگیری اعضای باند رشوه خواری در شهرستان پارس آباد مغان

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

اویان نیوز: با حکم دادستان شهرستان پارس آباد مغان اعضای یک باند رشوه گیر در شهرستان پارس آباد مغان دستگیر و روانه زندان مشکین شهر شدند.

به گزارش اویان نیوز، یک منبع آگاه به آران مغان گفته است: ماموران انتظامی شهرستان پارس آباد مغان با حکم دادستان منطقه، سرشاخه اصلی یک باند رشوه خواری که از مسؤلان اداره اصناف و بازرگانی این شهر بوده اند را حین انجام معامله با برخی از سودجویان اخلال گر و نظم اقتصادی بازار در پارس باد مغان دستگیر کردند.

وی افزود: این مسؤلان حدود ۲۲٫۵ میلیون تومان با این روش از سودجویان و اخلال گران نظم اقتصادی بازار رشوه دریافت کرده اند.

این منبع آگاه ادامه داد: تقی آزاد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و حسین دادرس، عضو کمیسیون نظارت شهرستان همان شب با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده و در ادامه نیز با حکم دادستان منطقه راهی زندان مشکین شهر شدند.

درباره این مطلب نظر دهید