انتخاب زبان

آخرین اخبار

طرح حذف نام بلوچستان دليل در ماندگی ایران در مقابل مقاومت ملى مردم بلوچ/ م.و. کوھگنجی

اویان نیوز:چرا سران حکومت ج.ا به فکر تقسیم بلوچستان و حذف نام بلوچستان و نابودی فیزیکی ملت بلوچ ھستند ؟

طرح حذف نام بلوچستان دلیل در ماندگی شوینیستهاى حاکم در مقابل مقاومت ملى ومذهبى مردم بلوچ – م.و. کوھگنجی
چرا سران رژیم ج.ا به فکر تقسیم بلوچستان و حذف نام بلوچستان و نابودی فیزیکی ملت بلوچ ھستند ؟
جمھوری اسلامی مسًله ساز و بحرانزا است. حذف نام بلوچستان و تقسیم ملت بلوچ و دیوار کشی و زندان کردن سر زمین بلوچستان٬! دقیقاُ ادامه سیاست دولت اسرائیل بر سر زمین فلسطینان است که که نزیک به ۶٠ سال خشونت تولید و باز تولیدمی کند. آنچه این رژیم فاشیستی- مذھبی را تا کنون بر سر پا نگه داشته٬ ھمین ماھیت آفتاب پرستانه و بوقلمون صفتی آن است که برای مدت سی و سه سال توانسته سوار بر ناآگاھی عمومی و خرافات و تحکیم بخشیدن به آن در جامعه، و نیز باسرکوب٬ شکنجه٬ اعدام و ایجاد وحشت عمومی خود را حفظ و حکومت کند. این نھایت در ماندگی رھبران مذھبی و سیاسی ج.ا و ھمچنین نھایت سرسپردگی نمایندگان به اصطلاح مجلس است که به تقسیم و جدایی ونیست کردن یک ملت و سرزمین تاریخى تصمیم می گیرند.
دشمنی ج.ا با ملت بلوچ مقوله و پدیده ای جدیدی نیست. ج.ا از ھمان بھمن ۵٧ دشمنی آشکار خود را با خون خواری و ترور مردم بلوچ بطور عام و جوانان ٬ روشن فکران و دگر اندیشان بلوچ بطور خاص به اثبات رساند و به صفحه ھای ننگین تاریخ حیاتش افزود. با سازماندھی و مسلح کردن عوامل اوباش پاسدار٬ سبز کلاه ھا٬ بسیج و جھاد و غیره در بلوچستان٬ ترورایز کردن ملت بلوچ را کاملاً به نمایش گذاشت.
بقایای تشکلھای محلی بلوچ را که از زیر ضربات ساواک رسته بودند و نیز تشکلھای دمکراتیک صنفی بلوچ را که از بطن انقلاب جوشیده بودند٬ مورد تعرض بی رحمانه و بی سابقه ای قرار داد و آن چنان ضربه ای به ملت بلوچ زد که حدود سه قرن گذشته که راه چپاول گریھای سلسله ھای شاھی ایران به بلوچستان برای کوتاه مدتی باز و بسته شده٬ نتوانسته اند٬ چنین جنایاتی را در سر تا سر بلوچستان یک بار و ھم زمان انجام بدھند. بلوچ ربایی٬ ترور و خشونت به عنوان رکن اصلی سیاستھای رژیم در ھر گوشه و کنار بلوچستان نسبت به ملت بلوچ از ھمان بدو تولد ج.ا پایه ریزی شد و ادامه دارد و نیز با شیوه ھای دغلکارانه آخوندی به مرحله باور نکردنی رسیده است.
ج.ا ابتدا به ایجاد تفرقه و شکاف و تقسیم بندی بین ملت بلوچ پرداخت و دغل کاریھایی را که به فکر و مغز شیطان ھم نمی رسد بکار بست و تا آنجا که توانست از فرھنگ راستگویی و صداقتگویی٬ مھمان نوازی و غریب نوازی و باورهاى مذهبى ملت بلوچ نھایت سوء استفاده را کرد و ھر دوز و کلک آخوندی را برای نابودی ملت بلوچ بکار گرفت. ملت بلوچ را در آنچنان تنگنای اقتصادی قرار داده که خود باعث فقر فرھنگی عمومی در جامعه بلوچ شده و ھیچ عقل سلیمی با ظاھر فریبیھای ج.ا در خارج از بلوچستان به سادگی به باور آن تن نمی دھد. اشک پدران و مادران٬ اندوه هجران ابدى خواھران و برادران٬ داغ فرزندان و ھمسران شھیدان ملت بلوچ است که مفھوم نسل کشی و جنایات روزانه اقلیت مھاجر و غیر بلوچ را که بر نان و نام و ناموس ملت بلوچ مسلط است٬ واقعیت بخشیده و ملموس نموده است .
ھدف جمھوری اسلامی حذف فقط نام بلوچستان ازنقشه ایران نیست. آرزوھای ج.ا فراتر از آن و نابودی فیزیکی ملت بلوچ و جایگزینی آن با جمعیت مھاجر غیر بلوچ است. تئوری پردازن مذھب شیعه که فتح جھان و گسترش صفویه را در سر می پرورانند٬ از ھمان ابتدا برای تغییر بافت جمیعیتی بلوچستان با تمام نیروی سرکوب وارد میدان شدند. باکوچاندن جمعیت غیر بلوچ به بلوچستان و واگذاری زمینھای مناسب و مرغوب کشاورزی ملت بلوچ به جمعیت مھاجر و فراھم کردن رفاه و امنیت برای آنھا٬ الحاق بخش وسیعى از سرزمین بلوچستان به استانهاى مجاور، در اندیشه آماده کردن زمینه عملی طرحھای فاشیستی و جھانگیری و رواج و گسترش شیعه گری و خرافات از طریق بلوچستان به شیعه ھای افغانستان٬ پاکستان٬ کشمیر و از آنجا به سایر کشورھای اسیای میانه رھا شده از شوروی سابق بودند و ھستند.اما٬ باتمام تلاشی که رژیم ج.ا برای تغییر بافت جمعیت در بلوچستان انجام می دھد٬ ھنوز تا رسیدن به مقصد نھایی٬ زمان و فاصله ای مانده است. ادامه این نوع نگرش وجدال و کشاکش به موازاتی غیر مساوی ادامه دارد.
در بحث “نابودی فیزیکی ملت بلوچ توسط ج.ا٬” به طرحھا و نقشه ھای بلند پروازانه ج.ا و ھدف استراتژیک سران ج.ا برای صدور مذھب شیعه از طریق راه خشکی بلوچستان به اقلیت شیعه در پاکستان و افغانستان اشاره رفته بود. اکنون با فشارھای کمر شکن و غیر قابل تصور اقتصادی که بر اثر تحریمھا و بیشتر نیز بر اثر ماھیت ضد انسانی و آشوبگری سیستم مملکت داری ج.ا است٬ رژیم برای فریب اذھان عموی از نابسامانیھایی که بر اثر بی لیاقتیھا و بی خردیھای ولی فقیه و یارانش برجامعه ما حاکم است٬ به ھر در و سوراخی می زنند تا فرار از این بحران راکه لحظه به لحظه بر حلقوم کل سیستم سنگینی می کند٬ آسانتر کنند.
دولت وولى فقیه ھردو با ترکیب کردن بر انگیختن احساسات شونیستی وهمچنین تحریکھای مذھبی به پختن آنچنان آش بی مزه ای مشغول ھستند که در نھایت دست و زبان خودشان با دردى بی درمان در آن خواھد سوخت. بلوچستانی که مورد قبول خودشان است و نه غصب و وصلش به استانھای دیگر٬ بیش از چھارده درصد از کل مساحت سرزمین ایران را شامل می شود.بدون در نظر گرفتن مساحت سه قطعھ کنده شده که بدون خواست ملت بلوچ توسط رژیمھا و دولتھای پھلوی که به استانھای خراسان جنوبی٬ کرمان و ھرمزگان پینه و وصله شد. حال به آن دوستان نازنینی که به ملت بلوچ توھین می کنند و انواع القاب می دھند و بخصوص تھمت جدایی طلبی می زنند٬ باید گفت٬ در حقیقت ج.ا است که با ایجاد نفاق و تفرقه و جدایی بین ملیتھای ایران سر به جدایی زده٬ به بقای خود چند صباحی اضافه کرده و دیری نخواھد گذشت که سوریه و یوگسلاوی دیگری از ایران بسازد. ما به تمام سازمانھای مردم سالار٬ ھنرمندان و نویسنگان٬ اندیشمندان و شخصیتھای مخالف رژیم ج.ا و همه مردم شریف و آزاده ایران ھشدار می دھیم تا قبل از آنکه ھمه چیز از کنترل خارج و مھار ھمه از دست خارج شود٬ با ما ھمصدا شده و این رژیم و ننگش را به باله دانی تاریخ بریزند و سرنوشتی که سزاوار ملتھای کھن ساکن ایران کنونى است٬ متحدانه رقم بزنند.
ملت بلوچ ایمان دارد که هویت تاریخى چندین هزارساله در سرزمین تاریخى اش یعنى بلوچستان هرگز محو نخواهد گشت هر چند که جمهورى اسلامى سوء استفاده ازمذھب و تحریکات شونیستی را پیشه کرده است و تلاش دارد که بخشى از مردم بلوچ در غرب بلوچستان را بدلیل داشتن مذهب شیعه، “استان ولایت” بنامد و بخشى را در شمال بلوچستان از جیب خلیفه به “سیستان” به بخشد و بخش مرکزى اش را هم مکران بنامدـ زهى خیال باطل .

م.و. کوھگنجی پانزدھم اسفند ماه ١۳٩١ شمسی.

درباره این مطلب نظر دهید