حکومت خود مختار آذربایجان به رهبری میرجعفر پیشه‌وری در تاریخ ۲۱آذر۱۳۲۴ بعد از برگزاری انتخابات تشکیل گردید. یک سال پس از تشکیل حکومت ملی ارتش شاهنشاهی به بهانه برگزاری انتخابات مجلس ملی وارد خاک آذربایجان گردید که در نتیجه آن قریب به ۶۰ هزار نفر از آذربایجانیان کشته، اسیر، زندانی و تبعید شدند.