روز ۲۱ آذر سالروز تشکیل و سقوط حکومت ملی آذربایجان به رهبری میرجعفر پیشه‌وری است. این حکومت خود مختار در تاریخ ۲۱آذر سال ۱۳۲۴ بعد از برگزاری انتخابات تشکیل گردید.