مسجد حسن پادشاه تبریز، در میدان صاحب الامر تبریز واقع شده و اصل بنای آن مربوط به دوره فرمانروایی امرای آق قویونلو است. بی توجهی به کتیبه های موجود در این بنا موجب به تاراج رفتن آنها و تبدیل شدن این مکان تاریخی به مکانی برای معتادان شده است. – نصر