این نمایشگاه از روز شنبه ۲۴بهمن۹۴ در محل خانه فرهنگ دانشگاه مراغه آغاز به کار نموده و تا ۵ اسفندماه ماه ادامه خواهد یافت. درآمدهای حاصل از فروش این نمایشگاه به «زهرا حیدرپور» دختر دیالیزی اهل کلیبر اهدا می شود.