دیل سئچین

شاه اسماعیل صفوی دن بیر شعیر

اویان نیوز:
عالمی ترک ائیله‌میش اول یاره دؤندرمیش یوزون
حاش‌لله کیم، کؤنول یوزون قاپوندن دؤندره
بولبول بیچاره دور گولزاره دؤندرمیش یوزون
دؤندریب زاهد یوزون محرابه، هر دم ی…اش تؤکر
عاشیقون دیواری یوخ، دیداره دؤندرمیش یوزون
یاره دؤندرمیش یوزون گؤرگج رقیبه سؤیله‌دوم
اول گول خندانی گؤرکیم، خاره دؤندرمیش یوزون
دنیادا مقصودینه هر کیمسه یوزون دؤنده‌رور
بو «خطایی»! سن بت عیّاره دؤندرمیش یوزون

مفاخر آذربایجان FB

یوروم یازین

Back to Top