انتخاب زبان

Tag: تنگی نفس
tengi nefes

تنگی نفس اهوازی ها نفتی هم شد

baran esidi

بارش مجدد باران اسیدی و باز هم تنگی نفس بیش از ۱۰۰۰ خوزستانی

صفحه 1 از 212