Tag: طاها کرمانی
resul

تفهیم موارد اتهامی جدید برای 3 تن از فعالان آذربایجانی

resul

3 تن از فعالان مدنی آذربایجانی از زندان تبریز آزاد شدند

333

قبول اعتراض 3 فعال آذربایجانی به تمدید غیر قانونی قرار بازداشت / صدور قرار وثیقه

resul

تمدید قرار بازداشت 3 تن از فعالان آذربایجانی / اعتراض به تمدید غیر قانونی قرار بازداشت

333

اولین جلسه دادگاه 3 تن از فعالان تورک آذربایجانی برگزار شد

husen - taha

کارشکنی بازپرس پرونده با آزادی حسین علی محمدی و طاها کرمانی

husen - taha

برگزاری دادگاه حسین علی محمدی و طاها کرمانی

husen - taha

پایان سومین ماه بازداشت حسین علی محمدی و طاها کرمانی / ارعاب خانواده فعالان

taha kermani

طاها کرمانی فعال مدنی تفهیم اتهام شد

husen - taha

انتقال حسین علی محمدی و طاها کرمانی به بند سه گانه زندان تبریز