انتخاب زبان

Tag: نمایش ˈلیلی و مجنونˈ
آنتیگون (2)

اجرای تئاتر تُرکی در تبریز و تهران

نمایش ˈلیلی و مجنونˈ به زبان ترکی در تبریز اجرا می شود

صفحه 1 از 212