انتخاب زبان

Tag: پارس آباد
ImageThumb2

دو خودکشی طی یک روز در پارس آباد مغان

oltan

مغان: اعتراض شهروندان به بی توجهی مسؤولان در حفاظت از محوطه باستانی «اولتان قالاسی»

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

دستگیری اعضای باند رشوه خواری در شهرستان پارس آباد مغان

moghan1

مغان: تکمیل بیمارستان و تعریض باند فرودگاه پارس‌ آباد در هاله ای از ابهام

seid huseyni

مغان: سعید حسینی بازداشت و به زندان مشکین شهر منتقل شد

bazdasht

مغان: داود مقامی پس از احضار به دادگاه بازداشت شد

tesaduf

پارس آباد: 4کشته در برخورد پژو با کامیون

qelyan

مغان: بیش از 80 قلیان سرا در پارس آباد پلمپ شد

aslan_1518

پارس آباد: غرق شدن یک نوجوان در کانال آبیاری

4676

رشت: مرگ یک کارگر آذربایجانی در اولین روز کار